ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 53/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 26 lipca 2005 r.

w sprawie regulaminu naboru i organizacji płatnego kształcenia na studiach zaocznych na Wydziale Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały nr 131 Senatu z dnia 18 kwietnia 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadzam w życie „REGULAMIN NABORU I ORGANIZACJI PŁATNEGO KSZTAŁCENIA NA STUDIACH ZAOCZNYCH NA WYDZIALE ZDROWIA PUBLICZNEGO AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.

Regulamin

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
według rozdzielnika