ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 55/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 lipca 2005 r.

w sprawie ustalenia górnego limitu prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach nadliczbowych

Na podstawie art. 102 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych może być zlecone nauczycielowi akademickiemu, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) dany nauczyciel akademicki wykonał pensum,
2) prowadzenie zajęć jest uwarunkowane koniecznością realizacji programu nauczania,
2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych może być zlecone nauczycielowi akademickiemu, do którego stosuje się obniżony wymiar pensum, po wykonaniu przez niego pensum w podstawowej wysokości.

§ 2
1. Zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, do wysokości nieprzekraczającej 1/4 pensum ustalonego przez senat w przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych i 1/2 pensum w przypadku pracowników dydaktycznych – nie wymaga zgody pracownika.
2. Zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, ponad limit określony w ust. 1 wymaga pisemnej zgody pracownika.
3. Łączna liczba godzin ponadwymiarowych, o których mowa w ust. 1 i 2 nie może przekraczać 50% pensum ustalonego przez senat w przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych i 100% pensum w przypadku pracowników dydaktycznych, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych programem studiów i planem prowadzenia zajęć z danego przedmiotu, limit określony w ust. 3 może być przekroczony za zgodą rektora.

§ 3
Stawki wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych określa odrębne zarządzenie rektora.

§ 4
1. Polecenie służbowe prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych wydaje rektor na umotywowany pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia z danego przedmiotu (wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia).
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien uzyskać akceptację właściwego dziekana.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Prorektor ds. Dydaktyki
Zespół Obsługi Prorektorów
Kierownicy katedr, klinik, zakładów