ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 56/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 2 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany do zarządzenia regulującego wynagrodzenie i dodatek funkcyjny dla pracowników Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia MENiS z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. 2005.78.685) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 60/XIII R/2004 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 26 października 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
a) po załączniku nr 10 dodaje się załącznik nr 11 w brzmieniu:
„Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 60/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 26 października 2004 r.

TABELA STAWEK ZA GODZINY PONADWYMIAROWE dla nauczycieli akademickich
StanowiskoStawka za godzinę obliczeniową odpowiadającą 45 minutom (zł)
Profesor zwyczajny
58,00
Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy
54,00
Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora
50,00
Docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego
50,00
Docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora
49,00
Starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego
39,00
Asystent, wykładowca, lektor, instruktor
32,00

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wg rozdzielnika