Zarządzenie nr 57/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 5 sierpnia 2005 r.

w sprawie świadczenia pracy przez wolontariuszy na rzecz Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003.96.873 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Wolontariusz może, dobrowolnie i bez wynagrodzenia, wykonywać na rzecz Akademii świadczenia o charakterze pomocniczym i uzupełniającym.
2. Okres wykonywania świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 31 dni.

§ 2
1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy wolontariuszem i Akademią Medyczną we Wrocławiu (wzór porozumienia – załącznik nr 3).
2. Porozumienie zawiera się na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której będą wykonywane świadczenia, zaakceptowany przez rektora (wzór wniosku – załącznik nr 1).
3. Wniosek składa się do Działu Spraw Pracowniczych w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania świadczeń przez wolontariusza.

§ 3
W porozumieniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 należy określić w szczególności:
a) zakres świadczeń wykonywanych przez wolontariusza,
b) sposób wykonywania świadczenia,
c) czas i miejsce wykonywania świadczenia,
d) postanowienia określające możliwość i tryb jego rozwiązania,
e) sposób realizacji obowiązków Akademii wobec wolontariusza,
f) obowiązek zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę Akademii oraz objętych ochroną danych osobowych,
g) odpowiedzialność stron porozumienia za szkody wyrządzone w czasie wykonywania świadczenia.

§ 4
Po upływie terminu na jaki zawarto porozumienie lub po rozwiązaniu porozumienia, na wniosek wolontariusza bezpośredni przełożony:
a) wydaje pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń,
b) przedkłada pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza.

§ 5
1. Wolontariusz może, w formie pisemnego oświadczenia zwolnić Akademię w całości lub w części z obowiązku pokrywania, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, kosztów podróży służbowych i diet.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zawartego porozumienia (wzór oświadczenia – załącznik nr 2).

§ 6
Jeżeli do wykonywania świadczeń wolontarystycznych istnieje, określony w odrębnych przepisach, obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań, wolontariusz jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i spełnianie wymagań.

§ 7
1. Jednostka organizacyjna wnioskująca o zawarcie porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2. pokrywa wszystkie koszty związane z wykonywaniem świadczeń przez wolontariusza.
2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.
3. Akademia nie zapewnia wolontariuszowi ubezpieczenia zdrowotnego.
4. Akademia nie pokrywa kosztów szkoleń i podwyższania kwalifikacji przez wolontariusza ani innych niezbędnych kosztów ponoszonych przez niego w związku w wykonywaniem świadczeń na rzecz Akademii.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne