Zarz.:58/XIII R/2005
zm.: 107/XV R/2013
Zarządzenie nr 58/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 11 sierpnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia w życie „Karty audytu wewnętrznego w Akademii Medycznej we Wrocławiu”


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), Komunikatu nr 2 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. MF 2003.3.14) oraz Komunikatu nr 6 Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Karty Audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. MF 2004.5.28) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się w życie „Kartę audytu wewnętrznego w Akademii Medycznej we Wrocławiu” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Karta audytu


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne