Zarz.: 59/XIII R/2005
zm.: 61/XIII R/2005
1/XIV R/2005
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 59/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 11 sierpnia 2005 r.

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2005/2006


Na podstawie art. 49 i 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. 1991.84.380 ze zm.) oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i szkoleniach (Dz. U. 2002, Nr 69, poz. 634) oraz uchwały nr 110 Senatu z dnia 20 grudnia 2004 r. i uchwały nr 154 Senatu z dnia 20 czerwca 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Podstawowe opłaty roczne za zajęcia dydaktyczne rozpoczynające się w roku akademickim 2005/2006 są następujące:

1. WYDZIAŁ LEKARSKI
a) studia dzienne w języku angielskim – magisterskie i równorzędne
I rok studiowania w Akademii - 12 000 Euro
kolejne lata - 8000 Euro za każdy rok

b) studia wieczorowe w języku polskim (opłata wnoszona semestralnie)
I, II, III, IV, V rok – 18 000 zł za każdy rok
VI rok - bezpłatny

2. WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
a) studia wieczorowe
I, II, III, IV rok – 20 000 zł za każdy rok
V rok - bezpłatny

3. WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
a) studia zaoczne
– 2-semestralne studia podyplomowe – „Orzecznictwo i Ubezpieczenia”
I, II semestr – 1800 zł za każdy semestr
– 3-semestralne studia podyplomowe – „Menedżer ochrony zdrowia”
I, II, III semestr 1400 zł za każdy semestr

4. WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ
a) studia wieczorowe
– magisterskie farmaceutyczne
I, II, III, IV rok - 15 000 zł za każdy rok
V rok - bezpłatny

5. WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO
a) studia wieczorowe
- licencjat z fizjoterapii
I, II, III rok - 5500 zł za każdy rok

b) studia zaoczne
- 2-letnie uzupełniające magisterskie na kierunku pielęgniarstwo dla absolwentów licencjatu
I, II rok - 3500 zł za każdy rok
- uzupełniające licencjackie na kierunku pielęgniarstwo dla dyplomowanych pielęgniarek (studia pomostowe) - 3500 zł za każdy rok
- uzupełniające licencjackie na kierunku położnictwo dla dyplomowanych położnych (studia pomostowe) - 3500 zł za każdy rok
- 3-letnie licencjackie na kierunku fizjoterapia dla techników fizjoterapii
I, II, III rok - 5500 zł za każdy rok

6. Studia w języku polskim dla obcokrajowców i Polonii spoza Unii Europejskiej i krajów zrzeszonych w EFTA, a także dla obcokrajowców i Polonii z Unii Europejskiej i krajów zrzeszonych w EFTA, którzy wybiorą studia płatne:
- studia magisterskie
Obcokrajowcy - 8000 Euro
Polonia - 5600 Euro
-studia licencjackie
Obcokrajowcy - 2500 Euro
Polonia - 1750 Euro

§ 2
Inne opłaty:
1. wpisowe wnoszone przez:
a) obcokrajowców i Polonię na studia w języku polskim - 200 Euro
b) na studia w języku angielskim – 500 Euro
2. za powtarzanie roku na studiach dziennych w języku polskim (wraz z reaktywacją z powtarzaniem):
a) Wydział Lekarski - 2200 zł
b) Wydział Lekarsko-Stomatologiczny - 2200 zł
c) Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej - 2200 zł
d) Wydział Zdrowia Publicznego - 730 zł
3. za powtarzanie roku na studiach płatnych – zgodnie z § 1 z zastrzeżeniem § 3.

§ 3
1. W przypadku powtarzania roku student studiów płatnych ma prawo do obniżenia podstawowej opłaty za studia za rok, który powtarza.
2. Obniżenie, o którym mowa w ust. 1 jest proporcjonalne do liczby zajęć, w których student nie będzie uczestniczyć z powodu zaliczenia przedmiotu w roku poprzednim na ocenę co najmniej dobrą.
3. Opłata po obniżeniu nie może być jednak mniejsza niż 50% opłaty podstawowej.
4. Przepisy § 3 stosuje się do studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2003/2004.

§ 4
Wysokość opłat za studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2005/2006 określają wcześniejsze zarządzenia w tej sprawie.

§ 5
Opłaty za studia, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a oraz w § 1 ust. 6 są dokonywane jednorazowo przed rozpoczęciem studiów, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia kształcenia.

§ 6
1. Opłaty za I rok studiów wieczorowych i zaocznych są dokonywane w dwóch równych ratach semestralnych (z zastrzeżeniem ust. 2 i 4):
a) studenci z listy podstawowej
I rata - do 31 sierpnia
II rata - do 1 marca następnego roku
b) studenci z listy rezerwowej
I rata - do 20 września
II rata - do 1 marca następnego roku
2. W przypadku egzaminów wstępnych we wrześniu – I rata do 30 września.
3. Opłata (pozostałe lata) za studia wieczorowe i zaoczne oraz opłaty wymienione w § 2 ust. 2 są dokonywane w dwóch równych ratach semestralnych (z zastrzeżeniem ust. 4):
I rata przed dokonaniem wpisu - do 30 września
II rata po zaliczeniu semestru - do 1 marca następnego roku
4.1Opłata za studia, o których mowa w § 1 ust. 5 lit. b tiret czwarty jest dokonywana:
I rata - do 31 sierpnia
II rata - do 31 stycznia następnego roku

§ 7
1. Opłaty za I ratę pierwszego roku studiów wnosi się w terminie nieprzekraczalnym, brak opłaty w tym terminie uważa się za rezygnację ze studiów.

§ 8
1. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Opłaty mogą podlegać zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli student otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych przyczyn losowych.

§ 9
1. W przypadkach, o których mowa w § 3 i 8 decyzję podejmuje rektor na udokumentowany wniosek studenta zaopiniowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego (załącznik nr 1).
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 stanowi aneks do umowy w sprawie kształcenia na studiach płatnych.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć do dziekanatu nie później niż miesiąc przed upływem terminu zapłaty wskazanym w § 5 i 6.

§ 10
1. Od opłat wniesionych po upływie terminów określonych w § 5 i 6 pobiera się odsetki ustawowe, z zastrzeżeniem § 7.
2. W przypadku zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż 3 miesiące, od okresu określonego w § 5 i 6, następuje skreślenie z listy studentów, z zastrzeżeniem § 7.

§ 11
1. Opłaty wnosi się na indywidualne konto studenta w ramach Akademii Medycznej.
2. Opłaty, wyrażone w euro, wnosi się w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty.

§ 122
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 10 października 2005 r.

Załącznik


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
według rozdzielnika
1 Zmieniony zarządzeniem nr 1/XIV R/2005 Rektora AM z dnia 5 września 2005 r.
2 Zmieniony zarządzeniem nr 61/XIII R/2005 Rektora AM z dnia 22 sierpnia 2005 r.