ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 61/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2005/2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 59/XIII R/2005 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
a) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 10 października 2005 r.”.

§ 2
Traci moc załącznik nr 2 do regulaminu naboru i organizacji płatnego kształcenia na studiach wieczorowych w Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 31/XIII R/2004 z dnia 27 maja 2004 r.).

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
według rozdzielnika