ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 60/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad używania symboli oraz insygniów rektorskich i dziekańskich w Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz § 108a statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (j.t. zarządzenie nr 14/XIII R/2005 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Symbolami Akademii Medycznej we Wrocławiu są:
1) godło,
2) sztandar,
3) hymn.
2. Insygniami Akademii są:
1) berło Akademii,
2) łańcuch i berło – w przypadku rektora,
3) berło Wydziału Lekarskiego i berło Wydziału Farmaceutycznego,
4) łańcuch – w przypadku prorektorów i dziekanów.
3. Uroczysty strój akademicki obejmuje:
1) w przypadku rektora:
a) togę w kolorze czerwonym z gronostajową peleryną i mankietami,
b) biret w kolorze czerwonym z białym pomponem,
c) białe rękawiczki,
2) w przypadku prorektorów:
a) togę w kolorze czarnym z czerwonymi wyłogami,
b) biret z pomponem, w kolorze czerwonym,
c) białe rękawiczki,
3) w przypadku dziekanów: togę i biret w kolorze obowiązującym dla danego wydziału i białe rękawiczki,
4) w przypadku profesorów i doktorów habilitowanych: togi i biret w kolorze czarnym.

§ 2
1. Godłem Akademii jest tarcza z orłem piastowskim umieszczona na dwóch skrzyżowanych berłach, a pomiędzy nimi literą „W”. Wokół tarczy znajduje się napis w języku łacińskim „ACADEMIA MEDICA WRATISLAVIENSIS”.
2. Godło Akademii umieszcza się przede wszystkim:
1) na sztandarze,
2) na honorowym miejscu podczas stałych uroczystości Akademii,
3) na drukach korespondencyjnych,
4) na wydawnictwach Akademii,
5) dla celów promocyjnych.
3. Wzór godła przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
1. Sztandar Akademii ma na jednej stronie godło Rzeczypospolitej Polskiej na czerwonym tle, a na drugiej godło Akademii na białym tle.
2. Sztandar jest używany podczas szczególnie podniosłych uroczystości uczelnianych i państwowych.
3. Sztandarowi zawsze towarzyszy poczet sztandarowy wyznaczony przez rektora.
4. O użyciu sztandaru przy innych uroczystościach niż wymienione w ust. 2, także poza Akademią, decyduje rektor za zgodą senatu.
5. Wizerunek sztandaru przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
1. Tekstem literackim hymnu Akademii są fragmenty przysięgi Hipokratesa i wiersz lekarza.
2. Hymn Akademii może być wykonywany lub odtwarzany w układzie wokalnym, instrumentalnym i instrumentalno-wokalnym.
3. Hymn Akademii wykonuje się lub odtwarza w szczególności w czasie uroczystości uczelnianych i państwowych.
4. Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu Akademii, w okolicznościach, o których mowa w ust. 3, osoby obecne stoją w postawie wyrażającej szacunek, a poczty sztandarowe oddają honory przez pochylenie sztandaru.
5. Tekst literacki i muzyczny hymnu Akademii zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5
Wizerunek insygniów, o których mowa w § 1 ust. 2 przedstawia załącznik nr 4.

§ 6
1. Prawo używania uroczystego stroju akademickiego na uroczystościach akademickich, poza rektorem, prorektorami i dziekanami, mają profesorowie, doktorzy habilitowani, czynni oraz emerytowani, a także doktorzy honoris causa.
2. W czasie inauguracji roku akademickiego, promocji, immatrykulacji i wręczania dyplomów magisterskich rektor, prorektorzy i dziekani występują w uroczystym stroju akademickim z insygniami.
3. O użyciu uroczystego stroju akademickiego przy innych okazjach, także poza Akademią, w których uczestniczy społeczność akademicka lub przedstawiciele Akademii decyduje senat, a w przypadkach nagłych – rektor.
4. Obowiązek użycia uroczystego stroju akademickiego powinien być zapowiedziany w zaproszeniach na uroczystości.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne