Zarządzenie nr 1/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie sprostowania błędu w zarządzeniu dotyczącym opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2005/2006

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365), zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 59/XIII R/2005 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 6 ust. 4 wyrazy „31 września” zastępuje się wyrazami „31 sierpnia”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 11 sierpnia 2005
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika