Zarz.: 2/XIV R/2005
zm.: 35/XIV R/2006
72/XIV R/2006
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 2/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2005.149.1233), § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2005.115.964) zarządzam co następuje:

§ 1
1.Ustalam następujące opłaty na studiach pierwszego i drugiego stopnia, za wydanie:
a) legitymacji studenckiej – 5 zł,
b) indeksu – 4 zł,
c) dyplomu ukończenia studiów – 60 zł,
d) dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł,
e) dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych –30zł.
2. Ustalam następujące opłaty na studiach trzeciego stopnia, za wydanie:
a) legitymacji uczestnika studiów doktoranckich – 10 zł,
b) świadectwa ukończenia studiów doktoranckich – 30 zł.
3. Za wydanie duplikatu dokumentów, o którym mowa w ust. 1 i 2 pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

§ 2
1.Ustalam koszt wydania następujących dokumentów:
a) zaświadczenie o ukończeniu studiów – 5 zł,
b) zaświadczenie o przebiegu studiów –100 zł,
c) książeczka zdrowia – 6 zł,
d) dyplom doktora i doktora habilitowanego – 100 zł.
2. Za tłumaczenie na język obcy dokumentów, o których mowa w ust. 1, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości – 50 zł.
3. Dyplom ukończenia studiów przed rokiem 2005, nie zawiera informacji o przebiegu studiów.

§ 3
1. Opłaty, o których mowa w § 1 i 2 są pobierane przez pracownika dziekanatu poprzez wystawienie kwitariusza opłat.
2. Wpłaty dokonywane w euro lub USD wnosi się na konto Akademii, według kursu średniego euro lub USD Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty.

§ 4
Tracą moc zarządzenia Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu: nr 39/XIII R/2001 z dnia 27 września 2001 r. oraz nr 50/XIII R/2005 z dnia 26 lipca 2005 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
- Kierownicy dziekanatów
- Prorektor ds. Dydaktyki
- Sekretariat Kanclerza
- Sekretariat Rektora
- Zespół Rewidentów