ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 3/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 19 października 2005 r.

w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu”

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się w życie „Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Traci moc zarządzenie nr 54/ XIII R/ 2005 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2005 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin
Załącznik 1a
Załącznik 1b
Załącznik 1c
załącznik 2
wniosek o przyznanie styp. socjalnego
wniosek o styp. dla niepełnosprawnych
wniosek o stypendium naukowe
Wniosek o stypendium sportowe
Wniosek o zapomogę
Decyzje


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika