ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 4/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 19 października 2005 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Restrukturyzacji Uczelni i Szpitali Klinicznych

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się Zespół ds. Restrukturyzacji Uczelni i Szpitali Klinicznych w składzie:
1. dr hab. Jerzy Rudnicki prof. nadzw. – przewodniczący
2. prof. dr hab. Julia Bar – członek
3. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska – członek
4. prof. dr hab. Ludmiła Borodulin-Nadzieja – członek
5. dr hab. Szymon Dragan – członek
6. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski prof. nadzw. – członek
7. prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak – członek
8. prof. dr hab. Andrzej Karmowski – członek
9. prof. dr hab. Jerzy Kołodziej – członek
10. dr hab. Tomasz Konopka prof. nadzw. – członek
11. prof. dr hab. Jan Kornafel – członek
12. prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski – członek
13. prof. dr hab. Andrzej Milewicz – członek
14. dr hab. Halina Milnerowicz prof. nadzw. – członek
15. dr hab. Bernard Panaszek prof. nadzw. – członek
16. dr Dariusz Patkowski – członek
17. dr hab. Jan Skóra – członek
18. prof. dr hab. Andrzej Steciwko – członek
19. dr hab. Adam Szeląg prof. nadzw. – członek
20. dr hab. Andrzej Szuba – członek
21. dr Grażyna Szybejko-Machaj – członek
22. prof. dr hab. Zygmunt Zdrojewicz – członek
23. dr Hanna Głębowska-Halawa
przedstawiciel NSZZ „Solidarność” – członek
24. dr Adam Kłak
przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80” – członek
25. dr Stanisław Pawłowski
przedstawiciel ZNP – członek


§ 2
1. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.
2. Obsługę posiedzeń Zespołu prowadzi Główny Specjalista ds. Szpitali Klinicznych.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika