Zarządzenie nr 7/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie utworzenia Samodzielnej Pracowni Wad Rozwojowych Twarzy i Samodzielnej Pracowni Ortodoncji Dorosłych na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz uchwały nr 137 Senatu z dnia 23 maja 2005 r. zarządza się co następuje:

§ 1
Na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Katedrę i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji przekształca się w Katedrę Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji oraz Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji.

§ 2
W Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji tworzy się:
SAMODZIELNĄ PRACOWNIĘ WAD ROZWOJOWYCH TWARZY
angielska nazwa
Department of Facial Development Abnormalities
oraz
SAMODZIELNĄ PRACOWNIĘ ORTODONCJI DOROSŁYCH
angielska nazwa
Department of Adult Orthodontics

§ 3
W skład Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 i 2, wchodzą:
1. Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji,
2. Samodzielna Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy,
3. Samodzielna Pracownia Ortodoncji Dorosłych.

§ 4
Dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji wyżej wymienione jednostki organizacyjne otrzymują symbole:
1. Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji – WS-3,
2. Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji – WS-3.1,
3. Samodzielna Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy – WS-3.2,
4. Samodzielna Pracownia Ortodoncji Dorosłych – WS-3.3.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne