Zarz.: 6/XIV R/2005
Zm.: 19/XIVR/ R2006
2/XIV R/2007
31/XIV R/2007
47/XIV R/2007
32/XIV R/2008
39/XIV R/2008
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 6/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie powołania komisji bioetycznej przy Akademii Medycznej we Wrocławiu na kadencję 2005–2008

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz art. 29 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2002.21.204 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. 1999.47.480) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję KOMISJĘ BIOETYCZNĄ PRZY AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1. prof. dr hab. Karol Bal – filozof
2. prof. dr hab. Wiktor Bednarz – lekarz
3. ks. dr Janusz Czarny – duchowny
4. dr Henryk Kaczkowski – lekarz dentysta
5.mgr Irena Knabel-Krzyszowska – farmaceuta
6. prof. dr hab. Jan Kolasa – prawnik
7. prof. dr hab. Jan Kornafel – lekarz
8. prof. dr hab. Krystyna Orzechowska-Juzwenko – lekarz
9. prof. dr hab. Janusz Patkowski – lekarz
10. prof. dr hab. Zbigniew Rudkowski – lekarz
11. dr hab. Sławomir Sidorowicz – lekarz
12. Danuta Tarkowska – pielęgniarka
13. dr Andrzej Wojnar – przedstawiciel DIL

§ 2
Komisja, na swym pierwszym posiedzeniu, wybierze ze swego składu w głosowaniu tajnym przewodniczącego Komisji będącego lekarzem i zastępcę przewodniczącego Komisji niebędącego lekarzem.

§ 3
Komisję powołuje się na okres od 1 listopada 2005 r. do 31 sierpnia 2008 r.

§ 4 1
1. Komisja działa na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Szczegółowe zasady finansowania i obsługi administracyjnej Komisji Bioetycznej określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 5
1. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności Komisji pochodzą z opłat wnoszonych przez podmioty zamierzające przeprowadzić eksperyment medyczny.
2. Szczegółowe zasady finansowania i obsługi administracyjnej Komisji określa odrębne zarządzenie rektora.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik 1
Załącznik 2

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika


1 Zmieniony zarządzeniem nr 19/XIV R/2006 Rektora AM z dnia 12 kwietnia 2006 r.