Zarz.: 8/XIV R/2005
zm.: 49/XIV R/2006
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 8/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie powołania pełnomocników rektora na kadencję 2005–2008

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz § 27 statutu Akademii Medycznej zarządzam co następuje:

§ 1 1
Powołuję następujących pełnomocników rektora na kadencję 2005-2008:

PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. STUDENCKIEGO
RUCHU NAUKOWEGO
prof. dr hab. Romuald Zdrojowy


PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. STUDENTÓW
ZAGRANICZNYCH
dr Rafał Dobek


PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. KONTAKTÓW
Z DOLNOŚLĄSKĄ IZBĄ LEKARSKĄ
dr Zbigniew Machaj


PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. OŚRODKA
ALZHEIMEROWSKIEGO W ŚCINAWIE
dr hab. Jerzy Leszek
dr Bogusław Paradowski


§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika


1 Zmieniony zarządzeniem nr 49/XIV R/2008 Rektora AM z dnia 28 lipca 2006 r.