Zarządzenie nr 5/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 24 października 2005 r.

w sprawie przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji inwestycji „Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu” przy ul. Armii Krajowej 1.

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz § 26 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 14/XIII R/2005 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
1. Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji inwestycji „Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu” przy ul. Armii Krajowej 1 (zwane dalej „Centrum”), prowadzonej w imieniu i na rzecz Akademii Medycznej we Wrocławiu, powierza się Zarządowi Inwestycji.
2. Czynności inwentaryzacyjne należy rozpocząć w dniu 24 października 2005 r. i zakończyć do dnia 30 listopada 2005 r.

§ 2
1. Czynności inwentaryzacyjne, o których mowa w § 1 obejmują zawarte umowy na budowę Centrum z uwzględnieniem:
a) terminu zawarcia, zakończenia, zakresu robót objętego umową, nazwy firmy wykonawczej, związanych firm podwykonawczych, stosowania ustawy (prawa) zamówień publicznych (Dz. U. 2004.19.177), wysokości kaucji gwarancyjnych i okresu udzielanych gwarancji na wykonane roboty, stosowania innych ważnych przepisów – kodeks cywilny,
b) opisu obiektów realizowanych lub zrealizowanych na działce budowlanej przy ul. Armii Krajowej 1, w tym w formie tabeli nazwa obiektu, cena robót budowlano-montażowych netto, cena robót budowlano-montażowych brutto, wykonane zakupy oraz maszyny i urządzenia, cena netto, cena brutto, procent wykonania, nr protokołu odbioru i data oraz pisemne merytoryczne ustosunkowanie się do wykonanych przeróbek w tym poniesionych kosztów,
c) wykazu w formie tabeli obiektowej, wraz z aneksami, dokumentacji technicznej i osobno technologicznej objętej pozwoleniem na budowę zamówionej przez Zarząd Inwestycji z uwzględnieniem nazwy dokumentacji, biura projektowego, daty wykonania, daty zatwierdzenia i przez kogo (nr uprawnień), aneksy, cenę każdej dokumentacji (netto i brutto).
d) braków dokumentacji obiektowej technicznej i osobno technologicznej do zakończenia budowy obiektów objętych pozwoleniem na budowę z pisemnym uzasadnieniem braków i szacunkową wartością jej wykonania.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 należy przedstawić w formie tabel.

§ 3
1. Poza czynnościami, o których mowa w § 2 Zarząd Inwestycji przedstawi w formie pisemnej:
1) aktywa wymienionej budowy według stanu na dzień 30 listopada 2005 r., które obejmą:
a) nakłady od początku budowy na roboty budowlano-montażowe,
b) nakłady na dokumentację techniczną,
c) nakłady na nadzór inwestorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2003.207.2016) – wysokość w procentach w stosunku do poniesionych kosztów,
d) nakłady na nadzór autorski wraz z merytorycznym uzasadnieniem konieczności jego ponoszenia w aspekcie wykonanego i zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego,
e) koszty zakupu urządzeń do montażu,
f) wartość pierwszego wyposażenia,
g) inne koszty z merytorycznym pisemnym uzasadnieniem,
h) straty z merytorycznym pisemnym uzasadnieniem,
i) rozliczenia z dostawcami i wykonawcami,
j) razem aktywa.
2) pasywa wymienionej budowy według stanu na dzień 30 listopada 2005 r., które obejmą:
a) otrzymane dotacje na finansowanie inwestycji z Ministerstwa Zdrowia (załączniki),
b) inne przychody związane z realizacją inwestycji (załączniki),
c) rozliczenia z dostawcami i odbiorcami (załączniki),
d) razem pasywa.
3) stan prawny budowy i dokumentów związanych z budową, który obejmie:
a) pozwolenie na budowę, nr, wydane przez, zakres pozwolenia i czy występuje konieczność zmiany lub uzupełnienia, kiedy, powód, termin wykonania zmiany,
b) inne dokumenty takie jak: operaty wodno-prawne, decyzje, operaty lub zalecenia PIS, PIP, PIOŚ lub WIOŚ (opis powinien zawierać informacje wymienione w lit.a),
c) Zbiorcze Zestawienie Kosztów budowy (w formie tabeli) zawierające termin zatwierdzenia, wartość inwestycji, przeszacowaną corocznie od terminu zatwierdzenia, akceptowane (zatwierdzone) przez Ministerstwo Zdrowia. W przypadku braków należy dołączyć merytoryczne pisemne uzasadnienie dla każdego przypadku występującego braku,
4) informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli:
a) zestawienie przeprowadzonych na budowie kontroli NIK w kolejności chronologicznej z uwzględnieniem zaleceń każdej kontroli (wnioski pokontrolne),
b) sposób wykonania bądź niewykonania zaleceń z każdej odbytej kontroli według wniosku pokontrolnego,
c) zestawienie innych kontroli na budowie w kolejności chronologicznej z uwzględnieniem zaleceń każdej kontroli (wnioski pokontrolne),
5) informacje dotyczące Zarządu Inwestycji:
a) stan osobowy imienny Zarządu Inwestycji, budżet jednostki z podziałem na fundusz osobowy,
b) uposażenie inspektorów nadzoru, zakresy obowiązków wszystkich pracowników,
c) aktualny zatwierdzony schemat organizacyjny,
2. Informacje, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 należy przedstawić w formie tabel.

§ 4
Za wykonanie inwentaryzacji szczegółowej czynię odpowiedzialnym Dyrektora Zarządu Inwestycji.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika