Zarz.: 9/XIV R/2005
zm.: 21/XIV R/2008
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 9/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie powołania rzecznika prasowego i kierownika studiów doktoranckich

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) zarządzam co następuje:
§ 1 1
skreślony

§ 2
Powołuję dr hab. Bożenę Bidzińską-Speichert do pełnienia funkcji KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH.

§ 3
Traci moc zarządzenie nr 45/XIII R/2005 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 11 października 2002 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika


1 Skreślony zarządzeniem nr 21/XIV R/2008 Rektora AM z dnia 30 kwietnia 2008 r.