ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 10/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie powołania pełnomocnika rektora na kadencję 2005-2008

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz § 27 statutu Akademii Medycznej zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję pełnomocnika rektora na kadencję 2005-2008:

PEŁNOMOCNIK REKTORA
ds. INDYWIDUALNEGO TOKU STUDIÓW
prof. dr hab. Romuald Zdrojowy


§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika