Zarz.: 11/XIV R/2005
zm.: 1/XIV R/2007, 65/XIV R/2009, 47/XV R/2012, 68/XV R/2015, 76/XV R/2015, 131/2016

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 11/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 7 listopada 2005 r.

 
w sprawie zasad i trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło z osobą fizyczną
 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity – Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
 

§ 1

1.  Umowa zlecenia i umowa o dzieło (zwane dalej „umową”) może być zawarta z osobą fizyczną na prace:
1) niezawierające cech stosunku pracy, tzn.:
a) nie wymagają stałego nadzoru ze strony pracodawcy,
b) mogą być wykonywane poza siedzibą pracodawcy,
2)  jeżeli umowa ma być zawarta z pracownikiem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:
a)  przedmiot umowy nie może pokrywać się z zakresem obowiązków wynikających ze stosunku pracy,
b)  zlecone prace będą wykonywane poza godzinami pracy,
3)  których realizacja nie spowoduje przekroczenia wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji jednostki organizacyjnej zlecającej wykonanie tych prac,
4)  które nie mogą być realizowane w ramach bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego.
1a.[1],[2] Umowę na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych, zajęć praktycznych oraz kursów można zawrzeć tylko z osobą będącą nauczycielem akademickim lub inną osobą posiadającą udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne.
2. Ustalając wynagrodzenie za prace, o których mowa w ust. 1 należy uwzględnić koszty jakie może ponieść Uniwersytet w związku z ich wykonaniem (np. zużycie wody, gazu, energii elektrycznej).
3. [3] W przypadku zawierania umów z pracownikiem do umowy dołącza się oświadczenie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 (załącznik nr 11).
 

§ 2

W przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy przekracza kwotę 6000 euro, stosuje się tryb określony w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych (zarządzenie nr 15/XIII R/2001 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych).
 

§ 3

1. Sporządzenie umowy z osobą fizyczną następuje na podstawie wniosku kierownika jednostki organizacyjnej lub kierownika projektu badawczego (zwanego dalej „wnioskodawcą”) zlecającego wykonanie prac określonych w § 1.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji umowy
3. Wniosek należy złożyć:
a) dla realizacji prac naukowo-badawczych, badawczych i innych – w Dziale Nauki,
b) na prowadzenie wykładów, ćwiczeń i praktycznej nauki zawodu – w Sekretariacie Prorektora ds. Dydaktyki,
c) z zakresu logistyki lub wykonania doraźnych prac oraz w wypadku awarii – w Dziale Płac.
 

§ 4

1.  Wniosek, będący podstawą zawarcia umowy, załącznik nr 1–4, powinien być wypełniony czytelnie i bez skreśleń.
2.  Jeżeli wniosek obejmuje kilka osób, dane dotyczące podmiotu, z którym ma być zawarta umowa, oraz opis przedmiotu umowy można zamieścić na osobnej liście, którą dołącza się do wniosku.
 

§ 5

1.  Jednostka organizacyjna, o której mowa w § 3 ust. 3 dokonuje weryfikacji wniosku pod względem formalnym.
2.  Wniosek wymagający uzupełnienia zwracany jest wnioskodawcy. Termin wskazany w § 3 ust. 2 nie biegnie przez czas uzupełniania wniosku.
3.  Centralny rejestr umów cywilnoprawnych prowadzi Dział Płac.
 

§ 6

1. Jednostka organizacyjna, o której mowa w § 3 ust. 3, po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w § 5 ust. 1, sporządza tekst umowy (załącznik nr 6–9).
 

§ 7

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
 

§ 8

1. W imieniu Uniwersytetu Medycznego umowę podpisuje w zależności od kompetencji rektor (lub osoba przez niego upoważniona) lub kanclerz (lub jego zastępca) i kwestor (lub osoba przez niego upoważniona).
2. Umowa przed podpisaniem wymaga parafowania przez radcę prawnego.
 

§ 9

1. Jeden egzemplarz umowy podpisanej przez strony otrzymuje zleceniobiorca, dwa pozostają w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3.
2. Wnioskodawca może otrzymać kserokopię umowy.
3. Jednostka organizacyjna, o której mowa w § 3 ust. 3 prowadzi rejestr umów zawartych w ramach swoich kompetencji.
 

§ 10

Czynności związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności z przestrzeganiem terminów jej wykonania, wprowadzaniem zmian oraz potwierdzaniem wykonania umowy należą do obowiązków wnioskodawcy.
 

§ 11

1. Rozliczenie wykonania umowy następuje na podstawie rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę.
2. Potwierdzenia wykonania prac zgodnie z umową dokonuje wnioskodawca, przez umieszczenie na odwrocie rachunku adnotacji o treści: „Sprawdzono pod względem merytorycznym” oraz podanie daty, złożenie podpisu i pieczątki.
3. Jeżeli zleceniodawca wystawił rachunek za część prac objętych umową w adnotacji, o której mowa w ust. 2 należy wskazać w jakim zakresie umowę wykonano.
4. Potwierdzony rachunek wnioskodawca przekazuje niezwłocznie do jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3.
 

§ 12

Jeżeli osoba, z którą zawarto umowę będzie, przy wykonywaniu przedmiotu umowy, korzystała z materiałów i/lub narzędzi należących do Uniwersytetu, do rachunku należy dołączyć rozliczenie z powierzonych materiałów i/lub narzędzi. Narzędzia powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego korzystania.
 

§ 13

W przypadku osób fizycznych niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i nieprowadzących działalności gospodarczej, do rachunku należy dołączyć oświadczenie tej osoby dla celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych.
 

§ 14

1. Jeżeli osoba, z którą zawarto umowę, ze względu na przedmiot umowy, korzysta z ochrony prawa autorskiego, w tym ze zwiększonego kosztu uzyskania przychodu, do rachunku należy dołączyć stosowne oświadczenie (załącznik nr 5).
2. W przypadku rozbieżności, co do prawidłowości ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu, pomiędzy składającym oświadczenie a wnioskodawcą, składający oświadczenie ma obowiązek dostarczyć stanowisko właściwego Urzędu Skarbowego w tej sprawie.
3. Do czasu dostarczenia stanowiska, o którym mowa w ust. 2 stosuje się stawkę podstawową.
 

§ 15

Jednostka organizacyjna, o której mowa w § 3 ust. 3, odnotowuje w prowadzonym przez siebie rejestrze miejsce i datę wystawienia oraz numer rachunku i kwotę, a następnie przekazuje w terminie trzech dni, oryginał umowy, kserokopię wniosku wraz z rachunkiem i dokumentami,
o których mowa w § 12–14 do Działu Płac.
 

§ 16

Czynności formalne związane z prawidłową realizacją umowy, a w szczególności prawidłowe i terminowe sporządzenie tekstu umowy, jej podpisanie oraz przekazanie odpowiednio do wnioskodawcy należą do obowiązków Kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 3.
 

§ 17

Zarządzenie stosuje się także do zmian w umowie.
 

§ 18 [4]

1.  Zarządzenie niniejsze zawiera załączniki:
1)   Wniosek w sprawie zawarcia umowy zlecenia/o dzieło dla realizacji pracy naukowo-badawczej, badawczej i innej – załącznik nr 1,
2)   [5] uchylony
3)   Wniosek w sprawie zawarcia umowy zlecenia/o dzieło na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kursu – załącznik nr 3,
4)   Wniosek w sprawie zawarcia umowy zlecenia/o dzieło na prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyczna nauka zawodu) – załącznik nr 4,
5)   Wniosek w sprawie zawarcia umowy zlecenia/o dzieło na prace inne niż określone w ust. 1–4 – załącznik nr 5,
6)   Oświadczenie w sprawie korzystania z ochrony prawa autorskiego – załącznik nr 6,
7)   Umowa-zlecenie: dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego  we Wrocławiu – załącznik nr 7, dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – załącznik nr 9,
8)   Umowa o dzieło: dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – załącznik nr 8, dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – załącznik nr 10.
2. W odniesieniu do wzorów umów i druków na organizację i koordynację uczelnianego egzaminu wstępnego na I rok studiów, sprawdzanie/weryfikowanie prac egzaminacyjnych, opracowanie informatyczne wyników, stosuje się odrębne zarządzenie.
3.  [6]W odniesieniu do zasad i trybu zawierania umów zlecenia z osobą fizyczną na prowadzenie zajęć dydaktycznych stosuje się odrębne zarządzenie.
 

§ 19

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
 

Rektor
Akademii Medycznej
 
prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

 
Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne
MK

 
[1] Dodany zarządzeniem nr 65/XIV R/2009 Rektora AM z dnia 11 września 2009 r.
[2] Zmieniony zarządzeniem nr 76/XV R/2015 Rektora UMW z dnia 19 października 2015 r.
[3] Dodany zarządzeniem nr 47/XV R/2012 Rektora AM z dnia 19 lipca 2012 r.
[4] Zmieniony zarządzeniem nr 68/XV R/2015 Rektora UMW z dnia 30 września 2015 r.
[5] Uchylony zarządzeniem nr 76/XV R/2015 Rektora UMW z dnia 19 października 2015 r.
[6] Dodany zarządzeniem  nr 76/XV R/2015 Rektora UMW z dnia 19 października 2015 r.