Zarządzenie nr 12/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 14 listopada 2005 r.

w sprawie zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu statutu SPSK 1

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (dz. U. 1991.91.408 ze zm.), § 37 ust. 4 statutu Akademii Medycznej oraz uchwały nr 168 i 169 Senatu z dnia 8 listopada 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W statucie SPSK 1 (j.t. zarządzenie nr 24/XIII R/2005 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2005 r.) wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 19 pkt 3 ppkt 3 słowa „intensywnego nadzoru kardiologicznego” zastępuje się słowami „intensywnej terapii kardiologicznej”,
b) w § 19 pkt 5 skreśla się ppkt 5,
c) w § 19 pkt 5 ppkt 6 słowa „oddział noworodkowy” zastępuje się słowami „oddział położniczo-noworodkowy”.

§ 2
Ogłasza się jednolity tekst statutu SPSK 1 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Załącznik


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika