Zarządzenie nr 13/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2005 r.

w sprawie zmiany nazwy Zastępcy Kwestora ds. Klinicznych i Ekonomicznych

Na podstawie art. 66 i 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz uchwały nr 170 Senatu z dnia 8 listopada 2005 r. zarządza się co następuje:

§ 1
Nazwę Zastępcy Kwestora ds. Klinicznych i Ekonomicznych zmienia się na
ZASTĘPCA KWESTORA DS. EKONOMICZNYCH I PLANOWANIA


§ 2
Jednostka organizacyjna, o której mowa w § 1, dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji, otrzymuje symbol – FE.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne