Zarządzenie nr 14/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2005 r.

w sprawie utworzenia Studium Szkolenia Podyplomowego na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym

Na podstawie art. 66 i 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz uchwały nr 166 Senatu z dnia 8 listopada 2005 r. zarządza się co następuje:

§ 1
Na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym tworzy się
STUDIUM SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO

nazwa w języku angielskim
Department of Postgraduate Trainig


§ 2
Jednostka organizacyjna, o której mowa w § 1, dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji, otrzymuje symbol – WS-9.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne