ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 15/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2005 r.

w sprawie urlopów i wyjazdów służbowych władz Uczelni

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) zarządzam co następuje:

§ 1
Wnioski o udzielanie urlopów wypoczynkowych, plany urlopów wypoczynkowych oraz wnioski na wyjazdy służbowe dla:
a) prorektorów,
b) dziekanów,
c) Kanclerza,
d) Kwestora,
podpisuje Rektor.

§ 2
Traci moc zarządzenie nr 41/XIII R/2000 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 18 września 2000 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika