Zarządzenie nr 16/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie przeniesienia Kliniki Chirurgii Plastycznej z Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Na podstawie art. 66 i 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz uchwały nr 165 Senatu z dnia 8 listopada 2005 r. zarządza się co następuje:

§ 1
Klinikę Chirurgii Plastycznej, wchodzącą dotychczas w skład Katedry Chirurgii Urazowej, przenosi się do struktury Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego jako jednostkę organizacyjną samodzielną.

§ 2
Nazwa Kliniki Chirurgii Plastycznej w języku angielskim brzmi:
Department of Plastic Surgery


§ 3
Klinika Chirurgii Plastycznej dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji, otrzymuje symbol – WS-10.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne