Zarz.: 17/XIV R/2005
zm.: 42/XIV R/2006
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 17/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla studentów

Na podstawie art. 66 i 215 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję następujących rzeczników dyscyplinarnych dla studentów:

1. dr hab. Jan Wnukiewicz - Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

2. dr hab. Marian Gryboś prof. nadzw. - I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa

3.1 dr Andrzej Obojski - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii

4. dr Ryszarda Żabska - Katedra i Zakład Chemii Leków

5. mgr Ewa Kuriata - Zakład Organizacji i Zarządzania

§ 2
Rzecznicy dyscyplinarni, o których mowa w § 1 pełnią swoje funkcje na okres kadencji władz uczelni 2005-2008.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika


1 Zmieniony zarządzeniem nr 42/XIV R/2006 Rektora AM z dnia 14 lipca 2006 r.