Zarządzenie nr 18/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2005 r.


w sprawie nadzoru nad działalnością samodzielnych publicznych szpitali klinicznych


Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.), art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991.91.408 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. 1999.94.1097) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Akademia Medyczna we Wrocławiu realizując uprawnienia organu założycielskiego, dla Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu sprawuje nadzór nad wymienionymi jednostkami, zwanymi dalej „Szpitalami”.
2. Zadania w zakresie nadzoru realizuje poprzez kontrolę i ocenę działalności Szpitali obejmującą:
a) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń,
b) prawidłowość gospodarowania mieniem,
c) gospodarkę finansową.
3. Harmonogram ramowy terminów kontroli i przekazywania sprawozdań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1. Zadania wymienione w § 1 pkt 2 wykonywane są przez Zespół ds. Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi (zwany dalej Zespołem), a na zlecenie rektora mogą być wykonywane przez inną jednostkę organizacyjną Uczelni lub uprawnioną firmę zewnętrzną.
2. Kontrola, o której mowa w § 1 pkt 2 jest dokonywana na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez rektora.
3. Na podstawie harmonogramu, o którym mowa w § 1 pkt 3 Zespół sporządza roczny, szczegółowy plan kontroli, który po uzyskaniu akceptacji prorektora ds. klinicznych, jest zatwierdzany przez rektora.

 

§ 3

1. Nadzór nad realizacją zadań statutowych, dostępnością i poziomem udzielanych świadczeń dokonywany jest przez kontrolę i ocenę:
a) liczby udzielanych świadczeń medycznych w zakresie czasu oczekiwania na nie, ich dostępności oraz zgodności z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi,
b) liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji,
c) wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny, a także w specjalistyczne środki transportu sanitarnego oraz spełniania przez nie wymagań określonych odrębnymi przepisami.
2. Kontrola i ocena zagadnień wymienionych w pkt l dokonywana jest na podstawie planu, o którym mowa w § 2 pkt 3.
3. Kontrole okresowe podejmowane są co najmniej jeden raz w roku.
4. Kontrole sprawdzające dokonywane są w celu zbadania, czy usunięto nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli okresowych.
5. Rektor Akademii Medycznej może zlecić dokonanie czynności kontrolnych nieujętych w planie, o którym mowa w § 2 pkt 3, w przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba.

§ 4

1. Nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem dokonywany jest poprzez kontrolę i ocenę w szczególności:
a) wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego,
b) wniosków dotyczących zakupów lub przyjęcia darowizn aparatury i sprzętu medycznego,
c) wniosków dotyczących zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesienia tego majątku do spółek lub fundacji.
2. Kontrola i ocena zagadnień wymienionych w pkt l lit. a dokonywana jest na podstawie planu, o którym mowa w § 2 pkt 3.
3. Kontrole okresowe w sprawach, o których mowa w pkt 1 lit. a podejmowane są jeden raz w kwartale.
4. Kontrole sprawdzające dokonywane są w celu zbadania, czy usunięto nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli okresowych.
5. Rektor Akademii Medycznej może zlecić dokonanie czynności kontrolnych nieujętych w planie, o którym mowa w § 2 pkt 3, w przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba.
6. Zagadnienia wymienione w pkt 1 lit. b i c podlegają bieżącej ocenie Rektora.

 

§ 5

1. Nadzór nad gospodarką finansową realizowany jest w szczególności przez:
1) analizę:
a) rocznych planów rzeczowo-finansowych Szpitali,
b) rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych Szpitali,
c) rocznych sprawozdań z działalności Szpitali,
2) kwartalną analizę:
a) sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, gdy zagrożona jest płynność finansowa szpitala analiza dokonywana jest w okresach miesięcznych
b) stanu należności i zobowiązań, gdy zagrożona jest płynność finansowa szpitala analiza dokonywana jest w okresach miesięcznych,
c) sprawozdań budżetowych o stanie należności (Rb-N) i zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z),
d) struktury zobowiązań Szpitali,
e) kształtowania się przeciętnych wynagrodzeń w Szpitalach – w odniesieniu do ustalonych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poszczególnych kwartałach,
3) kontrolę materiałów źródłowych będących podstawą sporządzania dokumentów, o których mowa w ppkt 1 i 2 oraz dokonanie oceny legalności, gospodarności, celowości i rzetelności prowadzonej gospodarki finansowej.
2. Kontrola i ocena zagadnień wymienionych w pkt l dokonywana jest na podstawie planu, o którym mowa w § 2 pkt 3.

 

§ 6

Zasady przeprowadzania kontroli, o których mowa w § 3–5 określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 7

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 Zespół może pozyskiwać informacje w szczególności od właściwych jednostek organizacyjnych Szpitali lub Akademii Medycznej, a także poprzez przeprowadzanie kontroli w tych Szpitalach.
2. Informacje od jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2 Zespół uzyskuje na podstawie wniosku po uzyskaniu akceptacji:
1) prorektora ds. klinicznych – w przypadku jednostek organizacyjnych Szpitali,
2) kanclerza – w przypadku jednostek organizacyjnych administracji Akademii Medycznej.
4. Osoby zatrudnione w Zespole mogą brać udział w czynnościach kontrolnych jednostek lub firm zewnętrznych, o których mowa w § 2 pkt 1.

 

§ 8

W przypadku gdy podczas kontroli ocena ujawnionego stanu faktycznego lub prawnego wymagają szczególnych kwalifikacji lub wiedzy, rektor na wniosek kierującego Zespołem, zaakceptowany przez prorektora ds. klinicznych, może powołać biegłego lub rzeczoznawcę w danej dziedzinie.

§ 9

1. Na podstawie informacji, o których mowa w § 7 oraz opinii biegłego/rzeczoznawcy, o których mowa w § 8 Zespół sporządza opinie o sytuacji Szpitali i przedkłada je prorektorowi ds. klinicznych.
2. W opiniach, o których mowa w pkt 1 Zespół może wskazać działania jakie należy podjąć w celu usunięcia nieprawidłowości i poprawy sytuacji Szpitali.

§ 10

Ponadto do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) przygotowywanie, w zakresie swoich kompetencji, materiałów na posiedzenia senatu związane z działalnością Szpitali,
2) przygotowywanie danych, informacji, zestawień, analiz prawno-ekonomicznych itp. dotyczących działalności Szpitali dla potrzeb prorektora ds. klinicznych,
3) gromadzenie dostępnych aktów prawnych, wyroków, opinii, umów, porozumień, sprawozdań i innych materiałów dotyczących sytuacji Szpitali,
4) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów pomiędzy Szpitalami i Akademią Medyczną,
5) koordynowanie spraw związanych z realizacją zobowiązań pomiędzy Szpitalami i Akademią Medyczną, w tym rozliczaniem dotacji na dydaktykę kliniczną,
6) koordynowanie spraw dotyczących wydatków majątkowych Szpitali, w tym przekazywanie dotacji celowych na inwestycje i rozliczanie przyznanych środków,
7) w zakresie restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej Szpitali:
a) sprawdzanie kompletności przedstawionych wniosków oraz ich opiniowanie,
b) przygotowywanie umów z Ministerstwem Zdrowia i umów ze Szpitalami,
c) przekazywanie środków finansowych,
d) rozliczanie zakończonych umów,
e) przygotowywanie danych i informacji, w tym analiz prawno-ekonomicznych.
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez prorektora ds. klinicznych.

 

§ 11

1. Kierujący Zespołem odpowiada za dotrzymywanie terminów kontroli i przekazywania sprawozdań wynikających z harmonogramu, o którym mowa w § 1 pkt 3 oraz planu, o którym mowa w § 2 pkt 3, a także za merytoryczną poprawność i rzetelność przekazywanych danych.
2. Kierujący Zespołem uczestniczy w posiedzeniach rad społecznych Szpitali z głosem doradczym.

 

§ 12

Tracą moc zarządzenia Rektora nr 15/XIII R/2004 z dnia 15 marca 2004 r. i nr 37/XIII R/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r.

 

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 - harmonogram kontroli

Załącznik nr 2 - Zasady przeprowadzania kontroli

Załączniki do "Zasad":

załącznik nr 1 - wniosek o udzielenie informacji i udostępnienie dokumentów

załącznik nr 2 - wniosek o powołanie biegłego/rzeczoznawcy

załącznik nr 3 - wniosek o przeprowadzenie kontroli (jednostka Uczelni lub firma zewnętrzna)

załącznik nr 4 - wniosek o wyłączenie kontrolującego + decyzja

 

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak


Otrzymują:
według rozdzielnika