Zarządzenie nr 19/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie wprowadzenia w życie „Procedur prowadzenia audytu wewnętrznego w Akademii Medycznej we Wrocławiu”

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. 2002.111.973) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się w życie „Procedury prowadzenia audytu wewnętrznego w Akademii Medycznej we Wrocławiu” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Audyt procedury
Załącznik 1
Załącznik 2

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika