Zarządzenie nr 20/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie utworzenia Katedry Zdrowia Publicznego – Wydział Zdrowia Publicznego


Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz uchwały nr 174 Senatu z dnia 28 listopada 2005 r. zarządza się co następuje:

§ 1
Na Wydziale Zdrowia Publicznego tworzy się
KATEDRĘ ZDROWIA PUBLICZNEGO
nazwa angielska brzmi:
Department of Public Health


§ 2
W Katedrze Zdrowia Publicznego tworzy się:
ZAKŁAD PROMOCJI ZDROWIA
angielska nazwa brzmi:
Department of Health Promotion


§ 3
W skład Katedry Zdrowia Publicznego włącza się:
1. Zakład Pielęgniarstwa Społecznego – angielska nazwa: Department of Public Nursing
2. Zakład Organizacji i Zarządzania – angielska nazwa: Department of Organisation and Management
3. Zakład Gerontologii – angielska nazwa: Department of Gerontology

§ 4
W skład Katedry Zdrowia Publicznego, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1–3, wchodzą:
1. Zakład Promocji Zdrowia,
2. Zakład Pielęgniarstwa Społecznego,
3. Zakład Organizacji i Zarządzania,
4. Zakład Gerontologii.

§ 5
Dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji wyżej wymienione jednostki organizacyjne otrzymują symbole:
1. Katedra Zdrowia Publicznego – WP-14,
2. Zakład Promocji Zdrowia – WP-14.1,
3. Zakład Pielęgniarstwa Społecznego – WP-14.2,
4. Zakład Organizacji i Zarządzania – WP-14.3,
5. Zakład Gerontologii – WP-14.4.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne