ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 21/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych dla doktorantów


Na podstawie art. 66 i art. 226 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz § 100a statutu Akademii Medycznej, zarządzam co następuje:

§ 1
Senat Akademii Medycznej w dniu 8 listopada 2005 r. powołał następujące komisje dyscyplinarne dla doktorantów:

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

1. dr hab. Krystyna Pawlas – przewodnicząca
2. lek. Mirosław Banasik – członek
3. mgr inż. Anna Bizoń – -,,-
4. lek. Beata Ciszko – -,,-
5. lek. Marcin Ekiert – -,,-
6. dr Anna Jezierska-Domaradzka – -,,-
7. dr hab. Agata Kochman – -,,-
8. lek. dent. Piotr Malec – -,,-
9. dr Krystyna Małecka – -,,-
10. lek. dent. Rafał Nowak – -,,-
11. lek. Piotr Oleszek – -,,-
12. dr Marta Pilak – -,,-
13. lek. Magdalena Reich – -,,-
14. dr hab. Marek Sąsiadek prof. nadzw. – -,,-
15. dr Grażyna Siarkiewicz – -,,-
16. dr Jakub Trnka – -,,-
17. mgr Sebastian Turek – -,,-
18. dr hab. Jan Wnukiewicz – -,,-
19. dr hab. Lesław Wojciech Zub – -,,-
20. dr Piotr Pelczar – przedstawiciel ZNP
21. Janina Pękalska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
22. dr Bogdan Czapiga – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

1. prof. dr hab. Jadwiga Biernat – przewodnicząca
2. lek. Monika Biedroń – członek
3. dr Andrzej Dryś – -,,-
4. lek. dent. Katarzyna Golusik – -,,-
5. mgr Agnieszka Jama – -,,-
6. lek. Piotr Jankowski – -,,-
7. dr Beata Kawala – -,,-
8. prof. dr hab. Maria Iwona Kątnik-Prastowska – -,,-
9. dr Urszula Lipnicka – -,,-
10. lek. Jolanta Ładogórska – -,,-
11. mgr Łukasz Łapiński – -,,-
12. mgr inż. Agnieszka Matera – -,,-
13. dr hab. Stanisław Milnerowicz – -,,-
14. dr Marek Pochwałowski – -,,-
15. lek. dent.Tomasz Staniowski – -,,-
16. lek. Jakub Śliwa – -,,-
17. dr Marcin Szechiński – -,,-
18. dr Janina Szeląg – -,,-
19. dr hab. Zdzisława Wrzosek prof. nadzw. – -,,-
20. dr Ewa Jagoda – przedstawiciel ZNP
21. prof. dr hab. Stanisław Jankowski – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
22. dr Bogdan Czapiga – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
wg rozdzielnika