Zarz.: 22/XIV R/2005
zm.: 85/XIV R/2006
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 22/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych dla studentów


Na podstawie art. 66 i art. 213 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz § 100 statutu Akademii Medycznej, zarządzam co następuje:

§ 1
Senat Akademii Medycznej w dniu 8 listopada 2005 r. powołał następujące komisje dyscyplinarne dla studentów:

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

1. prof. hab. Jacek Szepietowski – przewodniczący
2. stud. Artur Andrzejak – członek
3. dr Wojciech Apoznański – -,,-
4. prof. dr hab. Anna Długosz – -,,-
5. dr hab. Grażyna Durek – -,,-
6. dr Jerzy Garcarek – -,,-
7. dr Ewa Gwiazda-Chojak – -,,-
8. stud. Karina Iłowska – -,,-
9. stud. Dariusz Jacoszek – -,,-
10. stud. Konrad Kaaz – -,,-
11. stud. Wiktor Kulik – -,,-
12. stud. Jan Lipiński – -,,-
13. dr hab. Piotr Milejski – -,,-
14.1 stud. Małgorzata Pieniążek – -,,-
15. dr hab. Anna Skoczyńska prof. nadzw. – -,,-
16. dr Iwona Taranowicz – -,,-
17. stud. Aleksandra Tomczyk – -,,-
18. dr hab. Włodzimierz Więckiewicz – -,,-
19. stud. Karolina Wołczyk – -,,-
20. dr Jerzy Kawecki – przedstawiciel ZNP
21. dr Elżbieta Rutańska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
22. dr Krystyna Szpilczyńska-Ciesielska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

1. prof. dr hab. Roman Rutowski – przewodniczący
2. stud. Marcin Blauman – członek
3. dr Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska – -,,-
4. stud. Piotr Burdach – -,,-
5. stud. Olga Danielak – -,,-
6. stud. Katarzyna Dębska – -,,-
7.2 stud. Roksana Jadczak – -,,-
8. dr hab. Wiesław Gaweł prof. nadzw. – -,,-
9. dr Jerzy Gosk – -,,-
10. stud. Kamil Heine – -,,-
11.3 stud. Krzysztof Nowak – -,,-
12. stud. Jędrzej Jelinowski – -,,-
13. stud. Ewa Kaliniak – -,,-
14. dr hab. Agata Kochman – -,,-
15. dr Artur Krawczyk – -,,-
16. dr Krystyna Małecka – -,,-
17. dr hab. Janusz Mierzwa prof. nadzw. – -,,-
18. prof. dr hab. Jerzy Rabczyński – -,,-
19. lek. dent. Justyna Składnik-Jankowska – -,,-
20. dr Ryszard Jasztold-Howorko – przedstawiciel ZNP
21. dr Stanisława Plińska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
22. dr Krystyna Szpilczyńska-Ciesielska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”

§ 2
Traci moc zarządzenie nr 59/XIII R/2002 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2002 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
wg rozdzielnika


1 Zmieniony zarządzeniem nr 85/XIV R/2006 Rektora AM z dnia 29 grudnia 2006 r.
2 Zmieniony zarządzeniem nr 85/XIV R/2006 Rektora AM z dnia 29 grudnia 2006 r.
3 Zmieniony zarządzeniem nr 85/XIV R/2006 Rektora AM z dnia 29 grudnia 2006 r.