ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 23/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w statucie Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz uchwały Senatu nr 175 z dnia 28 listopada 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W statucie Akademii Medycznej we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr 14/XIII R/2005 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2005 r.) wprowadza się następujące zmiany:
a) § 100 otrzymuje brzmienie:

㤠100
1. Komisję dyscyplinarną dla studentów, na czas trwania kadencji samorządu studenckiego, powołuje senat na wniosek rektora.
2. W skład komisji dyscyplinarnej dla studentów wchodzą:
a) przewodniczący,
b) przedstawiciele nauczycieli akademickich:
- z Wydziału Lekarskiego – 2 osoby
- z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego – 2 osoby
- z Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego – 2 osoby
- z Wydziału Farmaceutycznego – 2 osoby
- z Wydziału Zdrowia Publicznego – 1 osoba
c) przedstawiciele studentów:
- z Wydziału Lekarskiego – 2 osoby
- z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego – 2 osoby
- z Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego – 2 osoby
- z Wydziału Farmaceutycznego – 2 osoby
- z Wydziału Zdrowia Publicznego – 1 osoba
3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się także do odwoławczej komisji dyscyplinarnej.
4. Przyjęcie mandatu członka komisji jest prawem i obowiązkiem nauczyciela akademickiego i studenta.”,

b) po § 100 dodaje się § 100a w brzmieniu:

㤠100a
1. Komisję dyscyplinarną dla uczestników studiów doktoranckich, powołuje senat na wniosek rektora.
2. W skład komisji dyscyplinarnej dla uczestników studiów doktoranckich wchodzą:
c) przewodniczący,
d) przedstawiciele nauczycieli akademickich:
- z Wydziału Lekarskiego – 2 osoby
- z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego – 2 osoby
- z Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego – 2 osoby
- z Wydziału Farmaceutycznego – 2 osoby
- z Wydziału Zdrowia Publicznego – 1 osoba
d) przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich:
- z Wydziału Lekarskiego – 2 osoby
- z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego – 2 osoby
- z Wydziału Lekarskiego-Kształcenia Podyplomowego – 2 osoby
- z Wydziału Farmaceutycznego – 2 osoby
- z Wydziału Zdrowia Publicznego – 1 osoby
4. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się także do odwoławczej komisji dyscyplinarnej.
5. Przyjęcie mandatu członka komisji jest prawem i obowiązkiem nauczyciela akademickiego i uczestnika studiów doktoranckich.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne