Zarz. 25/XIV R/2005
zm. 34/XIV R/2006
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 25/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 1 grudnia 2005 r.

w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz § 86 statutu Akademii Medycznej (j. t. zarządzenie nr 14/XIII R/2005 Rektora Akademii Medycznej z dnia 22 marca 2005 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Senat w dniu 8 listopada 2005 r. powołał KOMISJĘ DYSCYPLINARNĄ DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w składzie:
1. prof. dr hab. Barbara Świątek – przewodniczący uchwała Komisji
2. prof. dr hab. Jan Kornafel – z-ca przewodniczącego z dnia
3. dr hab. Sławomir Sidorowicz – z-ca przewodniczącego 1 grudnia 2005 r.
4. dr Ewa Jaźwińska-Tarnawska – członek
5. prof. dr hab. Jerzy Kołodziej – -,,-
6. dr hab. Wiesław Kurlej – -,,-
7. dr Grzegorz Mazur – -,,-
8. dr Leszek Morasiewicz – -,,-
9. prof. dr hab. Janusz Pluta – -,,-
10. dr hab. Artur Pupka – -,,-
11. prof. dr hab. Jerzy Rabczyński – -,,-
12. dr hab. Anna Skoczyńska prof. nadzw. – -,,-
13. mgr Renata Sławińska – -,,-
14. dr Iwona Taranowicz – -,,-
15. dr hab. Włodzimierz Więckiewicz – -,,-
16. dr Jacek Winowski – -,,-
17. prof. dr hab. Maciej Zabel – -,,-
18. dr Ryszarda Żabska – -,,-
19. dr Janusz Fastyn – przedstawiciel ZNP
20. dr Barbara Nowak – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
21. dr Adam Kłak – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”
22.1 Konrad Kaaz – przedstawiciel studentów
23. 2 Marcin Bauman – przedstawiciel studentów

§ 2
Traci moc zarządzenie nr 39/XIII R/2002 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 9 października 2002 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika


1 Dodany zarządzeniem nr 34/XIV R/2006 Rektora AM z dnia 16 czerwca 2006 r.
2 Dodany zarządzeniem nr 34/XIV R/2006 Rektora AM z dnia 16 czerwca 2006 r.