ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 26/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 1 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w „Regulaminie organizacyjnym Akademii Medycznej we Wrocławiu” (Zespół ds. Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi, Zastępca Kwestora ds. Ekonomicznych i Planowania)

Na podstawie art. 66 i art. 83 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz § 70 ust. 1 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz uchwał Senatu nr 159 z dnia 26 września 2005 r. i nr 170 z dnia 8 listopada 2005 r. zarządza się co następuje:

§ 1
1. Tworzy się Zespół ds. Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi, symbol literowy – RK-N.
2. Do zadań Zespołu, o którym mowa w ust. 1 należy realizacja funkcji nadzorczej w stosunku do szpitali klinicznych, dla których Akademia Medyczna jest organem założycielskim.
3. Zespół, o którym mowa w ust. 1 podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Klinicznych.
§ 2
W „Regulaminie organizacyjnym Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prorektorowi ds. Klinicznych podlegają bezpośrednio;
a) Główny Specjalista ds. Szpitali Klinicznych,
b) Zespół ds. Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi.”,
b) w § 15 ust. 7 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) Zastępca Kwestora ds. Ekonomicznych i Planowania, któremu podlega:
– Dział Spraw studenckich,
– Dział Planowania i Analiz.”,
c) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„a) koordynowanie prac dotyczących restrukturyzacji szpitali klinicznych,”,
b) obsługa posiedzeń rektorskiej Komisji ds. Szpitali Klinicznych, Lecznictwa i Laboratoriów, Zespołu ds. Restrukturyzacji Uczelni i Szpitali Klinicznych, Komisji Arbitrażowej oraz innych doraźnych komisji powołanych przez rektora, w tym przygotowywanie materiałów na posiedzenia, protokołowanie i powiadamianie odpowiednich jednostek organizacyjnych o stanowisku komisji lub zespołu,
c) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością komisji pojednawczych i rozjemczych w sporach między Akademią Medyczną i szpitalami klinicznymi,
d) organizowanie konferencji związanych z działalnością szpitali klinicznych,
e) opracowywanie opinii dotyczących działalności leczniczej, organizacyjnej, gospodarczej szpitali klinicznych na zlecenie Prorektora ds. Klinicznych,
f) przygotowywanie, w zakresie kompetencji, materiałów na posiedzenia senatu związane z działalnością szpitali klinicznych,
g) gromadzenie dostępnych aktów prawnych, wyroków, opinii, umów, porozumień, sprawozdań i innych materiałów dotyczących szpitali klinicznych,”,
h) obsługa narad Prorektora ds. Klinicznych z dyrektorami szpitali klinicznych i kierownikami klinik,
i) obsługa administracyjna wpływających do Prorektora ds. Klinicznych skarg i wniosków dotyczących leczenia, opieki nad chorymi w klinikach , a także działalności SPSK,
j) sporządzanie notatek służbowych i protokołów z wizytacji Prorektora ds. Klinicznych w klinikach,
k) współpraca w zakresie zleconym przez Prorektora ds. Klinicznych z odpowiednimi służbami SPSK oraz klinik działających na tzw. „bazie obcej”,
l) zastępstwo w Sekretariacie Prorektora ds. Klinicznych.”
c) po § 38 dodaje się § 38a w brzmieniu:
㤠38a
Zespół ds. Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi       Symbol literowy – RK-N
1. Zespół ds. Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi jest bezpośrednio podporządkowany Prorektorowi ds. Klinicznych.
2. Do podstawowych zadań Zespołu ds. Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi należy:
a) kontrola i ocena działalności Szpitali obejmująca realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz gospodarkę finansową,
b) wydawanie opinii o sytuacji szpitali klinicznych i przedkładanie ich Prorektorowi ds. Klinicznych,
c) przygotowywanie, w zakresie swoich kompetencji, materiałów na posiedzenia senatu związane z działalnością tych szpitali,
d) przygotowywanie danych, informacji, zestawień, analiz prawno-ekonomicznych itp. dotyczących działalności szpitali klinicznych dla potrzeb Prorektora ds. Klinicznych,
e) gromadzenie dostępnych aktów prawnych, wyroków, opinii, umów, porozumień, sprawozdań i innych materiałów dotyczących sytuacji szpitali klinicznych,
f) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów pomiędzy szpitalami klinicznymi i Akademią Medyczną, a także pomiędzy jednostkami organizacyjnymi działającymi na tzw. „bazie obcej” i Akademią Medyczną,
g) koordynowanie spraw związanych z realizacją zobowiązań pomiędzy szpitalami klinicznymi i Akademią Medyczną, w tym rozliczaniem dotacji na dydaktykę kliniczną,
h) koordynowanie przekazywania środków finansowych dotyczących zakupów inwestycyjnych z Ministerstwa Zdrowia oraz działań restrukturyzacyjnych i osłonowych
i) prowadzenie spraw związanych z wnioskami, umowami i przekazywaniem środków w zakresie restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej szpitali klinicznych.”,
d) § 58 otrzymuje brzmienie:
㤠58
Zastępca Kwestora ds. Ekonomicznych i Planowania       Symbol literowy FE
1. Zastępca Kwestora ds. Ekonomicznych i Planowania jest bezpośrednio podporządkowany Kwestorowi.
2. Do podstawowych zadań Zastępcy Kwestora ds. Ekonomicznych i Planowania należy:
a) opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych Uczelni (w tym zbiorczych) dla Ministra Zdrowia,
b) przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych Uczelni (w tym zbiorczych),
c) przygotowywanie wniosków do Ministerstwa Zdrowia o przyznanie lub zwiększenie środków finansowych i limitów dla Uczelni,
d) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych,
e) sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń oraz dokonywanie analizy,
f) analizowanie umów w zakresie dotyczącym spraw finansowych,
g) prowadzenie zagadnień związanych z planowaniem funduszy pomocy materialnej dla studentów oraz bieżąca analiza jego wykorzystania w zakresie:
– przygotowywania podziału środków dla Działu Spraw Studenckich w zakresie utrzymania domów studenckich i stołówki studenckiej,
– wykorzystania środków Funduszy Pomocy Materialnej dla Studentów na pomoc materialną,
h) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem prac wynalazczych, opiniowanie umów i wniosków,
i) nadzór nad Działem Spraw Studenckich i działem Planowania i Analiz.”,
e) w § 59 ust. 1 słowa „Zastępcy Kwestora ds. Klinicznych i Ekonomicznych” zastępuje się słowami „Zastępcy Kwestora ds. Ekonomicznych i Planowania”,
f) w § 60 ust. 1 słowa „Zastępcy Kwestora ds. Klinicznych i Ekonomicznych” zastępuje się słowami „Zastępcy Kwestora ds. Ekonomicznych i Planowania”,
g) w § 60 ust. 2 lit. e skreśla się słowa „i odrębnie dla szpitali klinicznych”,
h) w § 60 ust. 2 lit. n otrzymuje brzmienie:
„n) sporządzanie analiz finansowych działalności:
– jednostek organizacyjnych działających na „bazie obcej”,
– Zarządu Inwestycji,
– Zakładu Usług Pralniczych i Różnych „MAX”,
– Komisji Bioetycznej,
– Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej,”,
g) w załączniku do regulaminu organizacyjnego „Schemat organizacyjny administracji Akademii Medycznej we Wrocławiu” wprowadza się odpowiednie zmiany.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne