Zarządzenie nr 27/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 1 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany nazwy Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (WLKP)

Na podstawie art. 66 i 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz uchwały nr 167 Senatu z dnia 8 listopada 2005 r. zarządza się co następuje:

§ 1
Nazwę Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego zmienia się na
KATEDRA I KLINIKA PEDIATRII I CHORÓB INFEKCYJNYCH
nazwa w języku angielskim
Department of Pediatric and Infectious Diseases

§ 2
Jednostka organizacyjna, o której mowa w § 1, dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji, zachowuje symbol – WK-18.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne