Zarz. : 28/XIV R/2005
Zm.:10/XIV R/2006
52/XIV R/2006
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 28/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 8 grudnia 2005 r.

w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 190.65.385 ze zm.) w związku z art. 277 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję następujących rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich:
1)1 dr hab. Anna Skoczyńska prof. nadzw.
2)2 dr hab. Bohdan Gworys
3) dr hab. Stanisław Pielka, prof. nadzw.
4) dr hab. Agata Kochman
5) prof. dr hab. Maria Sąsiadek
6)3 dr hab. Włodzimierz Więckiewicz

§ 2
Rzecznicy dyscyplinarni, o których mowa w § 1 pełnią swoją funkcję na okres kadencji władz uczelni, tj. od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2008 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2005 r.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika


1 Zmieniony zarządzeniem nr 52/XIV R/2006 Rektora AM z dnia 10 sierpnia 2006 r.
2 Zmieniony zarządzeniem nr 10/XIV R/2006 Rektora AM z dnia 27 lutego 2006 r.
3 Zmieniony zarządzeniem nr 52/XIV R/2006 Rektora AM z dnia 10 sierpnia 2006 r.