Zarządzenie nr 29/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 8 grudnia 2005 r.

w sprawie powołania komisji ds. przekształcenia Zakładu Usług Pralniczych i Różnych „MAX” w Spółkę Prawa Handlowego

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz uchwały Senatu nr 180 z dnia 28 listopada 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przygotowania do przekształcenia i przeprowadzenia przekształcenia Zakładu Usług Pralniczych i Różnych „MAX” w spółkę prawa handlowego – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powołuje się komisję w składzie:
1. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec – przewodniczący
2. mgr Artur Parafiński
Kanclerz Akademii Medycznej we Wrocławiu – zastępca przewodniczącego
3. mgr inż. Adam Wontor
Dyrektor ZUPiR „MAX” – członek
4. mec. Krzysztof Żmudziński
Radca Prawny Akademii Medycznej we Wrocławiu – członek
5. mec. Maria Barwaniec
Radca Prawny ZUPiR „MAX” – członek

§ 2
Zakres działalności spółki, o której mowa w § 1 będzie obejmował wykonywanie usług pralniczych i różnych.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika