Zarządzenie nr 31/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie przekształcenia Oddziału Nauczania w Języku Angielskim (English Division) w jednostkę organizacyjną administracji

Na podstawie art. 66 i 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz uchwały nr 189 Senatu z dnia 19 grudnia 2005 r. zarządza się co następuje:

§ 1
1. Oddział Nauczania w Języku Angielskim (English Division), dotychczas międzywydziałową jednostkę organizacyjną, przekształca się w jednostkę organizacyjną administracji, podległą Prorektorowi ds. Dydaktyki.
2. Do podstawowych zadań Oddziału, o którym mowa w ust. 1 należy:
a) rekrutacja studentów obcokrajowców do nauki w języku angielskim na wszystkich kierunkach studiów,
b) całokształt administracyjnej organizacji procesu edukacyjnego, z wyjątkiem toku studiów. Dokumentacja toku studiów jest prowadzona przez Oddział pod nadzorem odpowiedniego dziekana,
c) organizacyjno-administracyjna obsługa międzynarodowych programów edukacyjnych (Socrates/Erasmus i Leonardo da Vinci),
d) obsługa zagranicznych praktyk studentów Akademii Medycznej oraz praktyk studentów obcokrajowców przyjeżdżających do Akademii Medycznej, w ciągu roku akademickiego i w okresie wakacyjnym.

§ 2
Jednostka organizacyjna, o której mowa w § 1, dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji, otrzymuje symbol – ED.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne