ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 32/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie naliczania kosztów ogólnych (pośrednich) oraz zysku od umów o prace badawcze realizowane przez Akademię Medyczną na zlecenie podmiotów gospodarczych i innych jednostek

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) zarządza się co następuje:

§ 1
Wprowadza się obowiązek naliczania narzutu kosztów ogólnych (kosztów pośrednich) oraz zysku od umów o prace badawcze realizowane przez Akademię Medyczną na zlecenie podmiotów gospodarczych oraz innych jednostek, z podziałem na:
a) badania naukowe kliniczne,
b) pozostałe badania naukowe.

§ 2
1. Koszty ogólne (pośrednie) nalicza się stosując procentowy narzut do kosztów bezpośrednich.
2. Narzut, o którym mowa w ust. 1 w stosunku do badań naukowych klinicznych wynosi:
a) 20% w przypadku konieczności zaangażowania środków finansowych Akademii Medycznej (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w § 3) w celu pokrycia kosztów bezpośrednich od momentu podpisania umowy do czasu rozliczenia pracy badawczej,
b) 15% w pozostałych przypadkach.
3. Narzut, o którym mowa w ust. 1 w stosunku do pozostałych badań naukowych wynosi:
a) 15% w przypadku konieczności zaangażowania środków finansowych Akademii Medycznej (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w § 3) w celu pokrycia kosztów bezpośrednich od momentu podpisania umowy do czasu rozliczenia pracy badawczej,
b) 10% w pozostałych przypadkach.

§ 3
Koszty wynagrodzeń, honorariów oraz pochodnych nie mogą być kredytowane ze środków finansowych Uczelni.

§ 4
Wysokość zysku od umów, o których mowa w § 1 będzie podlegać każdorazowo negocjacjom.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam prorektorowi ds. nauki.

§ 6
Traci moc zarządzenie nr 27/XIII R/2001 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2001 r.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika