ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 33/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie finansowania wynagrodzenia pracowników naukowo-technicznych ze środków przeznaczonych na działalność statutową Uczelni

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) zarządza się co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się współfinansowanie wynagrodzeń pracowników naukowo-technicznych Uczelni ze środków przeznaczonych na działalność statutową Uczelni.
2. Współfinansowanie, o którym mowa w ust. 1 ustala się na poziomie 10% pełnych kosztów wynagrodzeń pracowników naukowo-technicznych wraz z pochodnymi.
3. Kwota współfinansowania będzie ustalona na podstawie danych za rok poprzedni, przygotowywanych corocznie przez Dział Płac.
4. Kwota współfinansowania będzie odniesiona do łącznej kwoty dotacji na działalność statutową przed podziałem środków na poszczególne jednostki.

§ 2
Traci moc zarządzenie nr 16/XIII R/2005 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 24 marca 2005 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika