Zarządzenie nr 36/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego „Advances in Clinical and Experimental Medicine”

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz § 26 ust. 2 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (j.t. zarządzenie nr 14/XIII R/2005 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r. Kolegium Redakcyjne „ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE” w składzie:

dr hab. Leszek Paradowski prof. nadzw. - Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska - Sekretarz Redakcji
dr Katarzyna Błachut - Zastępca Sekretarza Redakcji
prof. dr hab. Ryszard Andrzejak - członek
dr hab. Maciej Bagłaj prof. nadzw. - -„-
prof. dr hab. Alicja Chybicka - -„-
dr hab. Tadeusz Dobosz - -„-
prof. dr hab. Irena Frydecka - -„-
prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak - -„-
prof. dr hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka - -„-
prof. dr hab. Stanisław Jankowski - -„-
dr hab. Marek Jutel prof. nadzw. - -„-
prof. dr hab. Marian Klinger - -„-
dr hab. Wojciech Kustrzycki prof. nadzw. - -„-
prof. dr hab. Walentyna Mazurek - -„-
prof. dr hab. Andrzej Milewicz - -„-
prof. dr hab. Józef Nicpoń - -„-
prof. dr hab. Janusz Patkowski - -„-
prof. dr hab. Dariusz Patrzałek - członek
prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak - -„-
prof. dr hab. Ryszard Podemski - -„-
prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska - -„-
dr hab. Marek Sąsiadek prof. nadzw. - -„-
prof. dr hab. Andrzej Steciwko - -„-
dr hab. Adam Szeląg prof. nadzw. - -„-
prof. dr hab. Maria Warwas - -„-
dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok prof. nadzw. - -„-
prof. dr hab. Mieczysław Woźniak - -„-
prof. dr hab. Marek Woźniewski - -„-
prof. dr hab. Maciej Zabel - -„-
dr hab. Romuald Zdrojowy prof. nadzw. - -„-
prof. dr hab. Marek Ziętek - -„-

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika