Zarządzenie nr 37/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie zasad podziału środków uzyskanych za studia w języku angielskim w ramach English Division w semestrze zimowym roku akademickiego 2005/2006

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz uchwały Senatu z dnia 19 grudnia 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W semestrze zimowym roku akademickiego 2005/2006 obowiązują następujące zasady podziału środków za studia w ramach English Division (ED):
1) od kwoty uzyskanej z opłat za studia ED, za semestr zimowy roku akademickiego 2005/2006 na wydziałach – według stanu na dzień 29 grudnia 2005 r., potrąca się kwotę wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) za godziny zrealizowane w ramach pensum w roku akademickim 2004/2005.
2) pozostałą kwotę rozdysponowuje się w następujący sposób:
a) 50% – na pokrycie kosztów związanych z realizacją procesu dydaktycznego,
b) 30% – na pokrycie kosztów ogólnych Uczelni,
c) 20% – do dyspozycji rektora.

§ 2
1. Przyznane środki przeznaczone są na realizację działalności dydaktycznej.
2. Z kwoty przyznanej do dyspozycji ED, o której mowa w § 1 pkt. 2 lit. a należy rozliczyć koszty funkcjonowania ED w III kwartale roku 2005.

§ 3
Zakupy związane z funkcjonowaniem English Division mogą być dokonywane tylko za zgodą rektora.

§ 4
Szczegółowe zasady funkcjonowania English Division określa odrębne zarządzenie Rektora.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika