Zarządzenie nr 35/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie zasad podziału środków uzyskanych za studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) w semestrze zimowym roku akademickiego 2005/2006

Na podstawie uchwały Senatu z dnia 19-12-2005 zarządzam co następuje:

§ 1
W semestrze zimowym roku akademickiego 2005/2006 obowiązywać będą następujące zasady podziału środków za studia niestacjonarne:
Ogólna kwota uzyskanych środków za semestr zimowy roku akademickiego 2005/2006 na poszczególnych Wydziałach na dzień 15-11-2005 r. została pomniejszona o kwotę zwiększającą limity na naprawy i konserwacje oraz dotację kliniczną.
Następnie dokonano potrącenia dotyczącego wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) za godziny ponadwymiarowe i zlecone zrealizowane w roku akademickim 2004/2005 (w tym Wydział Zdrowia Publicznego w wysokości 51%).
Pozostałą kwotę rozdysponowano w sposób następujący:
1. Do dyspozycji Wydziałów:
a) 27 % - Lekarskiego i Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego, Lekarsko-Stomatologicznego, Farmaceutycznego;
b) ustalona kwota dla Wydziału Zdrowia Publicznego,
2. 25 % - na pokrycie kosztów ogólnych Uczelni,
3. 13 % - do wykorzystania na potrzeby Biblioteki,
4. Pozostałą częścią środków dysponuje Rektor.

§ 2
Przyznane środki przeznaczone są na realizację działalności dydaktycznej.
Zakup środka trwałego, przekraczającego kwotę 3 500 zł, może być dokonany tylko za zgodą Rektora.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak