Zarz.: 38/XIV R/2005
zm.: 53/XIV R/2006
61/XIV R/2006
9/XIV R/2008
46/XIV R/2009
49/XIV R/2009
12/XIV R/2010
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 38/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie funkcjonowania Oddziału Nauczania w Języku Angielskim (English Division)

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) zarządzam co następuje:

§ 1
1.1 Cudzoziemcy studiujący w języku obcym, przyjmowani z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, zwani dale studentami ED, zobowiązani są do wnoszenia opłat za:
a) postępowanie związane z przyjęciem na studia,
b) usługi edukacyjne, w tym podwyższone w pierwszym roku nauki o równowartość 200 Euro.
2.2 Opłata w wysokości 200 Euro, o której jest mowa w § 1 ust. 1 lit. b, stanowi przychód Akademii Medycznej we Wrocławiu (Uczelni) i przeznaczona jest w całości na pokrycie kosztów działań organizacyjnych i administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych przez studentów pierwszego roku i kolejnych roczników.
3.3 Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia.
4. Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne oraz zasady ich wnoszenia określa odrębne zarządzenie rektora.

§ 2 4
1. Student jest zobowiązany podpisać z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za studia w ramach English Division.
2. 5 skreślony
3. 6 skreślony

§ 3
1. Dla studentów ED pierwszego roku wszystkich kierunków, przed rozpoczęciem roku akademickiego organizowany jest kurs przygotowawczy. Udział w kursie nie jest obowiązkowy.
2. Wysokość opłaty za kurs, o którym mowa w ust. 1 oraz wydatków z nim związanych ustala się na podstawie kalkulacji, zaakceptowanej przez rektora.
3. Opłata za kurs powinna być wniesiona przed jego rozpoczęciem. Brak wpłaty powoduje skreślenie z listy uczestników kursu.
4. Do kosztów bezpośrednich kursu, o którym mowa w ust. 1 naliczane są koszty ogólne w wysokości 30%.
5. English Division, w uzgodnieniu z Działem Kosztów, przedstawia rozliczenie kursu, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od jego zakończenia.
6. Niezrealizowane koszty związane z kursem stanowią przychody Uczelni.

§ 4
1. English Division przygotowuje do 15 października wykaz studentów ED.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
a) imię i nazwisko studenta,
b) numer albumu studenta,
c) kraj pochodzenia studenta,
d) kwotę, którą student jest zobowiązany zapłacić za studia,
e) kwotę i datę dokonanej płatności,
f) informację o brakujących wpłatach.
3. English Division monitoruje terminowość wnoszenia przez studentów ED opłat za studia.
4. Od opłat wnoszonych po terminie pobiera się odsetki ustawowe, ich wysokość określa pracownik administracyjny English Division zgodnie z systemem opłat masowych obowiązującym w Uczelni.
5. English Division sporządza zestawienie wpłat, o których mowa w ust. 2 lit. d–f, i przekazuje je do Kwestury każdorazowo na wniosek Kwestora oraz obligatoryjnie dwa razy w roku w ciągu 14 dni po upływie terminu dokonywania opłat. Zestawienie należy sporządzić odrębnie dla poszczególnych kierunków studiów i określić w nim rodzaj wpłaty.

§ 5
1. Dział Kosztów ewidencjonuje wpłaty z podziałem na kierunki studiów i rodzaje wpłat.
2. Sekcja Likwidatury na bieżąco przekazuje do ED, tytuł wpłaty, nazwisko studenta i kwotę w Euro.

§ 6
1. W przypadku skreślenia studenta ED z listy studentów, ED wysyła do studenta wezwanie do zapłaty należnych opłat wraz z odsetkami.
2. Wezwanie do zapłaty rozpoczyna postępowanie windykacyjne.
3. W przypadku braku wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, ED kieruje do radcy prawnego wniosek o dochodzenie należności na drodze sądowej.
4. ED udostępnia radcy prawnemu dokumenty związane z tokiem studiów, niezbędne do dochodzenia należności na drodze sądowej

§ 7
Ze środków, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b pokrywane są wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem English Division, w szczególności:
1) koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć w języku angielskim w ramach ED,
2) koszty związane z funkcjonowaniem English Division, w tym:
a) materiały biurowe,
b) opłaty telefoniczne,
c) tłumaczenia,
d) materiały informacyjno-marketingowe i publikacje książkowe,
e) podróże służbowe.
3) koszty wynagrodzeń pracowników English Division wraz z pochodnymi,
4) koszty wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pełnomocnika rektora ds. studiów w języku angielskim lub innego stanowiska o podobnych charakterze,
5) wydatki związane z zakupem środków trwałych, w tym sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

§ 8
1. English Division, na podstawie otrzymanych wniosków kierowników jednostek organizacyjnych, sporządza, na koniec października i koniec lutego, plan zakupów i przedstawia go do akceptacji rektora.
2. Zamówienia na zakupy realizowane zgodnie z planem, o którym mowa w ust. 1, wymagają akceptacji rektora.
3. Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ust. 2, ED przekazuje zamówienia do realizacji.

§ 9 7
skreślony

§ 10
1. Umowy o dzieło i umowy zlecenia na podstawie, których zrealizowano zajęcia dydaktyczne powinny być ewidencjonowane oraz parafowane przez pracownika English Division.
2. Termin ich przekazywania określa odrębne zarządzenie rektora.

§ 11
1. English Division prowadzi rejestr blokad i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za studia ED.
2. Na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 1 English Division sporządza zestawienie wydatków, o których mowa w § 7, każdorazowo na wniosek Kwestora oraz obligatoryjnie dwa razy w roku: w terminie do 31 lipca – dane na dzień 30 czerwca i do 31 stycznia – dane na dzień 31 grudnia danego roku.
3. Zestawienia, o których mowa w ust. 2 English Division weryfikuje z zapisami księgowymi Systemu Finansowo-Księgowego „SIMPLE”.
4. Na wniosek English Division, Dział Kosztów przekazuje wydruk z programu „SIMPLE”.
5. Wszelkie rozbieżności powstałe w wyniku weryfikacji wydatków z zapisami księgowymi Systemu Finansowo-Księgowego „SIMPLE” English Division uzgadnia z Działem Kosztów.
6. Po weryfikacji, o której mowa w ust. 3–5, zestawienie wydatków podpisuje pełnomocnik rektora ds. studiów w języku angielskim i rektor.

§ 12 8
Przychody otrzymane z tytułu opłat za studia English Division w danym roku akademickim rozlicza się w sposób następujący:
1) 70 % otrzymanej kwoty przeznacza się na pokrycie bezpośrednich kosztów dydaktyki, a w szczególności wynagodzeń z pochodnymi osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w ramach ED,
2) 30 % otrzymanej kwoty przeznacza się na pokrycie kosztów ogólnouczelnianych.

§ 13 9, 10
skreślony

§ 14
Traci moc zarządzenie rektora nr 1/XIII R/2005 z dnia 4 stycznia 2005 r.

§ 15
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2005 r., z wyjątkiem:
a) § 2 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.,
b) § 9 ust. 2, który obowiązuje od drugiego semestru roku akademickiego 2005/2006.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard AndrzejakOtrzymują:
według rozdzielnika


1 Zmieniony zarządzeniem nr 9/XIV R/2008 Rektora AM z dnia 13 marca 2008 r.
2 Zmieniony zarządzeniem nr 9/XIV R/2008 Rektora AM z dnia 13 marca 2008 r.
3 Zmieniony zarządzeniem nr 9/XIV R/2008 Rektora AM z dnia 13 marca 2008 r.
4 Zmieniony zarządzeniem nr 9/XIV R/2008 Rektora AM z dnia 13 marca 2008 r.
5 Skreślony zarządzeniem nr 49/XIV R/2009 Rektora AM z dnia 30 czerwca 2009 r.
6 Skreślony zarządzeniem nr 49/XIV R/2009 Rektora AM z dnia 30 czerwca 2009 r.
7 Skreślony zarządzeniem nr 49/XIV R/2009 Rektora AM z dnia 30 czerwca 2009 r.
8 Zmieniony zarządzeniem nr 12/XIV R/2010 Rektora AM z dnia 29 marca 2010 r.
9 Zmieniony zarządzeniem nr 9/XIV R/2008 Rektora AM z dnia 13 marca 2008 r.
10 Skreślony zarządzeniem nr 49/XIV R/2009 Rektora AM z dnia 30 czerwca 2009 r.