ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 39/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia do systemu zarządzania jakością „Księgi Jakości PN-EN ISO 9001 : 2001” – edycja trzecia

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się z obowiązkiem stosowania „Księgę Jakości PN-EN ISO 9001 : 2001” numer KJ – 4.2.2-02 – edycja trzecia z dnia 31.10.2005 r.

§ 2
„Księga Jakości”, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Traci moc zarządzenie nr 68/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 28 listopada 2003 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ksiega Jakości 2005

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard AndrzejakOtrzymują:
według rozdzielnika