Zarządzenie nr 1/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 7 stycznia 2004 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Dietetyki na Wydziale Zdrowia Publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz uchwały Senatu z dnia 22 grudnia 2003 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Na Wydziale Zdrowia Publicznego tworzy się

ZAKŁAD DIETETYKI

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne