ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 2/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 8 stycznia 2004 r.

zmieniające skład stałej komisji senackiej – Senackiej Komisji Statutowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz uchwały Senatu z dnia 22 grudnia 2003 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W § 1 ust. 9 „Senacka Komisja Statutowa” zarządzenie nr 54/XIII R/2002 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych komisji seenackich pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10. mgr Maria Kisielnicka - -„-".

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
członkowie komisji
Dział Organizacyjny