Zarządzenie nr 5/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2004 r.

w sprawie zmiany statutu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz uchwały Senatu z dnia 22 grudnia 2003 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W załączniku nr 2 do statutu § 13 ust. 2 po wyrazach „-dziekan,” dodaje się wyrazy:
„- prodziekan ds. naukowych,”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne