ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 6/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 19 stycznia 2004 r.

w sprawie rozliczania godzin dydaktycznych za prowadzenie seminariów licencjackich na Wydziale Zdrowia Publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz uchwały Senatu z dnia 27 października 2003 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Program studiów licencjackich na Wydziale Zdrowia Publicznego obejmuje seminarium licencjackie w wymiarze:
­ 15 godzin – w semestrze zimowym,
­ 30 godzin – w semestrze letnim.

§ 2
Grupy studenckie na seminariach licencjackich poszczególnych kierunków studiów na Wydziale Zdrowia Publicznego liczą do 15 osób.

§ 3
1. Za prowadzenie seminarium, o którym mowa w § 1, nalicza się godziny dydaktyczne dla nauczycieli akademickich proporcjonalnie do liczby studentów w grupie, tj.:
1) w semestrze zimowym jeden student – jedna godzina dydaktyczna (nie mniej niż 5 godzin),
2) w semestrze letnim jeden student – dwie godziny dydaktyczne (nie mniej niż 10 godzin).
2. Liczba godzin dydaktycznych naliczanych nauczycielowi akademickiemu zgodnie z postanowieniami ust. 1 nie narusza liczby godzin, o której mowa w § 1.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
według rozdzielnika