ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 7/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie stosowania druku oświadczenia dotyczącego zaliczenia do minimum kadrowego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595), rozporządzenia MENiS z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 55, poz. 480 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się obowiązek stosowania druku oświadczenia dotyczącego zaliczenia do minimum kadrowego uprawniającego do:
1) nadawania stopni naukowych – doktora i doktora habilitowanego,
2) utworzenia i prowadzenia kierunku studiów magisterskich,
3) utworzenia i prowadzenia kierunku studiów wyższych zawodowych.

§ 2
Druk oświadczenia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
1. Druk oświadczenia należy złożyć w odpowiednim dziekanacie.
2. Pracownik dziekanatu, przyjmujący oświadczenie sprawdza poprawność składanej deklaracji pod względem formalnym i przekazuje kopię oświadczenia do Prorektora ds. Dydaktyki oraz do Działu Spraw Pracowniczych w celu złożenia do akt osobowych pracownika.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Druk oświadczenia

Rektor
Akademii Medycznej

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
według rozdzielnika