ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 8/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 5 lutego 2004 r.

w sprawie powołania zespołów ds. nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się zespoły kontrolne w celu sprawdzenia przestrzegania przez rady wydziałów uprawnień do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego:
1) na Wydziale Lekarskim w składzie:
a) prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak – przewodnicząca
b) prof. dr hab. Tomasz Konopka – członek
c) prof. dr hab. Roman Rutowski – członek
d) dr Anna Bohdanowicz-Pawlak – sekretarz
2) na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego w składzie:
a) prof. dr hab. Franciszek Iwańczak – przewodniczący
b) prof. dr hab. Mieczysław Woźniak – członek
c) prof. dr hab. Maciej Zabel – członek
d) dr Ewa Salomon – sekretarz
3) na Wydziale Farmacji w składzie:
a) prof. dr hab. Teresa Banaś – przewodnicząca
b) prof. dr hab. Irena Frydecka – członek
c) prof. dr hab. Krystyna Michalak – członek
d) dr Iwona Taranowicz – sekretarz

§ 2
Kontrolą należy objąć okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 3
1. Zakończenie kontroli nastąpi w dniu 15 marca 2004 r.
2. Zespoły, o których mowa w § 1 przedstawią rektorowi protokoły pokontrolne do końca marca 2004 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Prorektor ds. Nauki
Prorektor ds. Dydaktyki
Prorektor ds. Klinicznych
Dziekani